6.20.2011

Αντισυνταγματικές οι δίκες – εξπρές για φορολογικές υποθέσεις

Αντισυνταγματική αλλά και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) έκρινε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, ότι είναι η διάταξη εκείνη του Ν. 3900/2010, που θεσπίστηκε προκειμένου να «φρενάρει» τη χορήγηση των αναστολών που δίνουν τα Διοικητικά Δικαστήρια στις φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις και να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων.
Συγκεκριμένα, ο επίμαχος νόμος με το άρθρο 38 προσέθεσε στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας νέο άρθρο, το209Α, που αναφέρει τα εξής :

«Ειδικώς στις φορολογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές, στις οποίες η προθεσμία ή η άσκηση του ένδικου μέσου δεν συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, μπορεί ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο, να ανασταλεί με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου, εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της απόφασης αυτής, μόνο αν το ένδικο μέσο κρίνεται ως προδήλως βάσιμο»
.
Οι διοικητικοί δικαστές λοιπόν έκριναν ότι η διάταξη αυτή, που προβλέπει ως λόγο αναστολής μόνο την πρόδηλη βασιμότητα του ένδικου μέσου και όχι την ανεπανόρθωτη βλάβη, που τυχόν απειλείται από την άμεση εκτέλεση της πρωτόδικης δικαστικής απόφασης, κατά της οποίας έχει ασκηθεί ένδικο μέσο, το οποίο εκτιμάται ως προδήλως απαράδεκτο ή αβάσιμο, είναι αντισυνταγματική, διότι θίγει τον πυρήνα του δικαιώματος  παροχής έννομης προστασίας. του άρθρου 20 παρ.1 του Συντάγματος.