7.15.2011

Αριθμ. 23384/27.5.2011 Παράταση ισχύος της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 6 Ν. 3714/2008 (Α΄ 231) για την εγγύηση των καταθέσεων από το ΤΕΚΕΑριθμ. 23384

Παράταση ισχύος της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 6 Ν. 3714/2008 (Α΄ 231) για την εγγύηση των καταθέσεων από το ΤΕΚΕ.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3714/2008 «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 231).

β. Του Ν. 3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68//ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 27 Α΄).

γ. Του άρθρου 89 του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας...» (ΦΕΚ 213 Α΄) και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 276 Α΄).

ε. Της 1108404/0001Α/12−11−2009 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία διορίζεται ο Ηλίας Πλασκοβίτης στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 491).

στ. Της 1003919ΕΞ/29.1.2010 απόφασης του υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 77).

ζ. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Το γεγονός ότι η υποχρέωση αποζημίωσης για το σύνολο των καλυπτομένων καταθέσεων του ίδιου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα που καλύπτεται από το ΤΕΚΕ και ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε εκατό χιλιάδες ευρώ, ισχύει έως 31.12.2011, διάρκεια που δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Την ανάγκη παράτασης της ισχύος της διάταξης του υπό στοιχείου 1α΄ για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των επενδυτών.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε τη διάρκεια ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3714/2008έως
31.12.2015
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας
ΗΛΙΑΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ


δικηγόρος, δικηγορικό γραφείο, Αθήνα, Αθηνών, νομικές υπηρεσίες, κληρονομιά, κληρονόμος, νόμιμος κληρονόμος, διαθήκη, προσβολή διαθήκης, κληρονομικά, συμβολαιογράφος, αποδοχή κληρονομιάς, αντιδικία, υποθέσεις, πταισματοδικείο, υποθηκοφυλακείο, πολεοδομία, αστικό, ενοχικό, εμπράγματο, ποινικό, εμπορικό, δίκαιο, απόφαση δικαστηρίου, δικηγορος, δικηγορικο γραφειο, Αθηνα, Αθηνων, νομικες υπηρεσιες, κληρονομια, κληρονομος, νομιμος κληρονομος, διαθηκη, προσβολη διαθηκης, κληρονομικα, συμβολαιογραφος, αποδοχη κληρονομιας, ενοχικο, αντιδικια, υποθεσεις, πταισματοδικειο, υποθηκοφυλακειο, πολεοδομια, αστικο, εμπραγματο, ποινικο, εμπορικο, δικαιο, αποφαση δικαστηριου, δικηγορία, συμβασεις για αγοραπωλησίες, μισθωτήρια, σύσταση, συγχωνεύσεις, εμπορικά σήματα, νομική συνδρομή σε θέματα διαχείρισης ακινήτων, έλεγχος τίτλων