1.27.2014

Η δικαστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου ΕιρΧαλ 57/2012 – Απόρριψη αίτησης υπερχρεωμένων νοικοκυριών ως απαράδεκτης, παράλειψη επίδοσης σε εισπρακτικές εταιρίες της αίτησης στις οποίες είχαν εκχωρηθεί οι απαιτήσεις των τραπεζών και φέρονται ως νόμιμοι δικαιούχοι αυτών

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Αριθμός Αποφάσεως 57/2012
                                      ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
 Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη Φούρκα Βασίλειο και τον γραμματέα Δημήτριο Γριζάνο.  Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 24-2-2012 για να δικάσει την από 27-6-2012 με αριθμό καταθέσεως 77/2012 αίτηση ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων κατά τις διατάξεις του Ν. 3869/2010.  
Της αιτούσας …, κατοίκου Νέου Ψυχικού (…), που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μοσχοβού Μαρίας.  
Που απευθύνει προς  1- την ανώνυμη τραπεζική εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Φανής Σταθοπούλου,  2- την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (Σοφοκλέους 11) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε,  3- την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Ιωάννη Τσιφούκη,  4- την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «CITIBANK INTERNATIONAL PLC», που εδρεύει στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου και είναι εγκατεστημένη στην Αθήνα (Όθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Νικολάου Νικόπουλου  5- την ανώνυμη τραπεζική εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 9) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Ευσταθίας Φουσέκη,  6- την ανώνυμη τραπεζική εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου 23) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Χριστόφορου Μητρομάρα,  7- την ανώνυμη τραπεζική εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Νικολάου Μάρκου.    Συζητήθηκε κατά τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας η παραπάνω αίτηση.  Προκειμένου να συζητηθεί η υπόθεση εκφωνήθηκε νόμιμα στη σειρά της από το έκθεμα.  Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η αιτούσα και οι παραπάνω παριστάμενοι κλητευθέντες και μετέχοντες στη δίκη διάδικοι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά  
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ  ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ  
Με την κρινόμενη αίτηση της, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση και κλήτευσε στη δίκη, αιτείται κατά τις διατάξεις του Ν 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά τη ρύθμιση αυτών (οφειλών) με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης, που υποβάλλει  Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμοδίως φέρεται κατ άρθ. 3 του Ν. 3869/2010 προς συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθ. 741 επ. του ΚΠολΔ) και πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω  
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ 1, 2 και 4 του αρθ. 4 του Ν. 3869/2010 για την έναρξη της διαδικασίας, ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου, που από πλευράς περιεχομένου πρέπει να περιέχει: α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ίδιου και του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών.  
Ενώ σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 5 παρ. 1 του παραπάνω νόμου οφειλέτης το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης επιδίδει στους πιστωτές αντίγραφο της αίτησης με ορισμό δικασίμου προς συζήτηση και πρόσκληση να υποβάλλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις στο προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης.   Από τις παραπάνω διατάξεις, σαφώς προκύπτει ότι σε αντίθεση με τα ισχύοντα στις γενικές διατάξεις για την εκούσια δικαιοδοσία στον ΚΠολΔ η κοινοποίηση της αίτησης στους πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται προς ρύθμιση, αποτελεί αναγκαία ενέργεια, που επιβάλλεται από το νόμο, ώστε να παρασχεθούν σε αυτούς (τους πιστωτές) οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την προσωπική και περιουσιακή του κατάσταση του οφειλέτη και λάβουν αυτοί θέση επί του σχεδίου ρύθμισης, ώστε να προχωρήσει η περαιτέρω διαδικασία είτε με επικύρωση του σχεδίου είτε με δικαστική ρύθμιση.  
Η μη τήρηση της υποχρέωσης του οφειλέτη για εμπρόθεσμη επίδοση της αίτησης σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, τις διατάξεις των άρθ 758 παρ 1, 218, 219 και 111 του ΚΠολΔ και του άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, με το οποίο καθιερώνεται στη σχετική διαδικασία για υπαγωγή η αρχή της συλλογικότητας και της ενιαίας ρύθμισης (βλ Ε Περάκη ΔΕΕ 4/2011 σελ 400 επ), εμποδίζει το δικαστήριο σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα αν μεταξύ των πιστωτών υπάρχει απλή η αναγκαστική ομοδικία, να προχωρήσει στην διερεύνηση της αίτησης στην ουσία της, χωρίς να κλητευθούν και οι μη κληθέντες πιστωτές.   Δημιουργείται δε κατά την κρίση του Δικαστηρίου απαράδεκτο, που ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, όχι όμως της αίτησης, ώστε να απορρίπτεται αυτή ως απαράδεκτη και να απαιτείται εκ νέου άσκηση της, αλλά μόνο της συζήτησης αυτής, ώστε να μπορεί να επαναληφθεί η συζήτηση αυτής.  
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με το περιεχόμενο της αίτησης και τις σχετικές βεβαιώσεις των Τραπεζών, που προσκομίζει η αιτούσα στο σχετικό φάκελο, που ανοίχθηκε με μέριμνα της γραμματείας του Δικαστηρίου, ενώ επικαλείται ότι πιστωτής της για το δάνειο, που είχε λάβει από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (2η καθ ης) είναι μετά από εκχώρηση η εισπρακτική εταιρεία EOS MATRIX ΑΕ (την οποία αναφέρει και στην αίτηση της) και πιστωτής της για τις απαιτήσεις της Eurobank Ergasias (7ης καθ’ ης είναι επίσης μετά από εκχώρηση η εισπρακτική εταιρεία Zeus Recovery Fund SA (την οποία επίσης αναφέρει στην αίτησή της), έχει επιδώσει την αίτηση στις παραπάνω Τράπεζες και όχι στις εισπρακτικές εταιρείες, προς τις οποίες έχουν εκχωρηθεί οι απαιτήσεις και φέρονται ως νόμιμοι δικαιούχοι αυτών.  
Πρέπει συνεπώς, καθώς η σχετική διαδικασία είναι καθολική για όλους τους πιστωτές και η αιτούσα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις αυτές στην κρινόμενη αίτηση της προς ρύθμιση, να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση αυτής, ώστε να κληθούν στη σχετική δίκη και οι παραπάνω μη κληθέντες πιστωτές να λάβουν θέση επί του προτεινόμενου σχεδίου.  
                           ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  
Δικάζει κατ’ αντιμωλία των κληθέντων διαδίκων, πλην της κληθείσας ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, η οποία δεν παρέστη.
 Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης.  

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε απόντων των διαδίκων στο Χαλάνδρι στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 2-6-2012.