2.06.2014

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΔΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Περίπου 30.000 δανειολήπτες έχουν λάβει ειδοποιήσει για κατασχετήρια και τουλάχιστον 10.000 θα σπεύσουν να υπαχθούν στις ειδικές ρυθμίσεις του νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης

Καταστήματα τραπε­ζών δεν είχαν ειδο­ποιηθεί για τις λεπτο­μέρειες του νόμου και δεν έκαναν αποδεκτές υπεύθυνες δηλώσεις δανειοληπτών


Σιωπηρή δίμηνη παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων των «κόκκινων» δανειοληπτών για να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους  από τους πλειστηριασμούς αναμένεται να δώσουν οι ίδιες οι τράπεζες.Αυτά αναφέρουν οι πληροφορίες του «Έθνους»,μια και η προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία, που είναι η 31η Ιανουαρίου,φαίνεται πως δεν αρκεί.Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 30.000 χιλιάδες δανειολήπτες έχουν λάβει ειδοποιήσειε για κατασχετήρια και από αυτούε πιθανολογείται ότι τουλάχιστον 10.000 θα σπεύσουν να υπαχθούν στιε ειδικέε ρυθμίσειε του νόμου του υπουργείου Ανάπτυξηε.
Τιε περασμένεε μέρες, όπωε απο­κάλυψε και ο Συνήγοροε του Κατα­ναλωτή, Ευάγγελοε Ζερβέαε, κατα­στήματα τραπεζών δεν έκαναν αποδεκτές υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 δανειοληπτών που έχουν στα χέρια τουε τα χαρτιά τηε κατάσχεσης για να σώσουν τα σπίτια τουε, μια και δεν είχαν ειδοποιηθεί από τιε κεντρικέε υπηρεσίες για τιε λεπτομέ- ρειες του νόμου.
Οπως διαβεβαιώνει ο υφυπουργόε Ανάπτυξης, Θανάσηε Σκορδάς, οι τράπεζες έχουν αρχίσει και αποστέλ­λουν στα καταστήματά τους εγκυκλίους και κάτι τέτοιο επιβεβαιώνουν και κύκλοι τηε Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών. Πάντωε επίσημα ο κ. Σκορ­δάε δεν κάνει λόγο για τη χορήγηση παράτασηε, όπωε και η ΕΕΤ. Πηγέε του «Εθνους», όμωε, αναφέρουν πως οι τράπεζςε οικειοθελώς θα δέχονται αιτήσεις και μετά το τέλος της 31 ης Ιανουάριου και ίσωε μέχρι και τον Μάρτιο. Το υπουργείο Ανάπτυξης, αν διαπιστώσει μεγάλη προσέλευση, τότε δεν αποκλείεται να αλλάξει και τον νόμο, παρατείνοντας κι επίσημα την προθεσμία.
Υπενθυμίζεται ότι οι πλειστηριασμοί της κύριας κατοικίας αναστέλ­λονται για το 2014, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια, αλλά και με την υποχρεωτική κατα­βολή ενός ποσού έναντι της μηνιαίας δόσης. Τα κύρια κριτήρια είναι:

          Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.      

          Το καθαρό οικογενειακό εισό­δημα χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφα­λιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, να είναι μέχρι 35.000 ευρώ.
         Η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας να είναι μικρό­τερη ή ίση με 270.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό το σύνολο των καταθέσε­ων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.
         Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4224/2013 οι οφειλέτες έχουν υπο­χρέωση υποβολής στον δανειστή μέχρι τιε 31 Ιανουάριου ή εντός δύο μηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86, με κάθε πρόσφορο μέσο, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λε­πτομερή και επικαιροποιημένα στοι­χεία επικοινωνίας και αναλυτική κίνηση των λογαριασμών που ξεπερ­νούν το ποσό των 1.000 ευρώ τουε τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.
         Ο δανειστής κατά τη διάρκεια απα­γόρευσής του πλειστηριασμού μπορεί να καλέσει τον οφειλέτη να προσκο­μίσει εντός ενόε μηνός:
1 Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίαε για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί με­
τά την 01-01-2007 και φύλλο υπο­λογισμού αξίαε ακινήτου για ακίνη­τα που έχουν αποκτηθεί πριν από την 01-01-2007.

2 Βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων τηε αρμόδιαε φορολογικήε Αρxής, με αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντι­κειμενικού προσδιορισμού.

3 Αντίγραφο τελευταίων δηλώσε­ων Ε1 και Ε9.


4 Αποδεικτικό έγγραφο βεβαίαε χρονολογίαε με νωρίτερη ημε­ρομηνία την 20ή Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψοε των καταθέσεων και των κινητών αξιών.

5 Βεβαίωση ή κάρτα ανεργίας

και

6 Πιστοποιητικό αναπηρίας.

Οι δικαιούχοι είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες με
τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας και άνεργοι με εισοδήματα
πέραν του επιδόματος ανεργίας.

Η δόση προς του δανειστές  ορίζε­ται σε ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός,  όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνάει τις 15.000 ευρώ. Για οικογενει­ακά εισοδήματα άνω των 15.000 ευρώ υπολογίζεται ποσοστό 10% μέχρι του αυτού του ποσού και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα. Βέβαια υπάρ­χουν και ειδικέε προβλέψειε για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα, άτομα με αναπηρία 67% και άνω και όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία 67% και άνω. Γι΄ αυτούς  τα όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται κατά 10%.