2.05.2015

Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Δικηγόρων

Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Δικηγόρων που συγκροτήθηκε με Υπουργική Απόφαση στις 12 Ιανουαρίου και με οριζόμενη θητεία τα 2 έτη.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 148 και 165 παρ. 9 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208)
αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Δικηγόρων για διετή θητεία μέχρι 31.12.2016, αποτελούμενο από:

1. Τη Δήμητρα ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, αναπληρώτρια του Προέδρου του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου, με αναπληρωτή αυτής, σε περίπτωση κωλύματός της, τον Νικόλαο ΛΕΟΝΤΗ του Αριστείδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.

2. Τον Αντώνιο ΖΕΥΓΩΛΗ του Αριστείδη, Αρεοπαγίτη, ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου, με αναπληρωτές αυτού σε περίπτωση κωλύματός του, τους Αθανάσιο ΚΑΓΚΑΝΗ του Βασιλείου και Αλτάνα ΚΟΚΚΟΒΟΥ του Παναγιώτη, Αρεοπαγίτες και

3. Τους Ανδρέα Θ. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟ, Κωνσταντίνο Π. ΤΣΕΝΕ και Δημήτριο Ε. ΜΑΝΩΛΗ, δικηγόρους Αθηνών, ως τακτικά μέλη του Συμβουλίου, με αναπληρωτές αυτών τους: Νικόλαο Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ, Μιχαήλ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ και Ευθύμιο Β. ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟ, δικηγόρους Θεσσαλονίκης και Δημήτριο Ι. ΚΟΡΦΙΑΤΗ, Θεμιστοκλή Θ. ΚΛΟΥΚΙΝΑ και Δημήτριο Γ. ΓΙΩΤΣΑ, δικηγόρους Αθηνών.

Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί ο Γραμματέας του Αρείου Πάγου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄139/΄22.01.2015).