7.12.2015

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΨΗΦΙΣΜΕΝΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Ένα από τα προαπαιτούμενα που οφείλουμε να ψηφισθεί έως τις 15 Ιουλίου είναι :
Transposition of the BRRD at the latest within a week with support from the European Commision.
η υιοθέτηση του BRRD το αργότερο σε μία εβδομάδα με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Creditors = καταθέτες (πρόσωπα στα οποία οφείλονται χρήματα)
Τι αναφέρει η Ευρωπαική Οδηγία για την Διάσωση και την Εξυγίανση των Τραπεζών:
European Commission - Press release
A single rulebook for the resolution of failing banks will apply in the EU as of 1 January 2015

Brussels, 31 December 2014

A single rulebook for the resolution of banks and large investment firms in all EU Member States is set to enter into force as of 1 January 2015. The new rules will harmonise and improve the tools for dealing with bank crises across the EU. They will also ensure shareholders and creditors of the banks pay their share of the costs through a "bail-in" mechanism.
EU Commissioner for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, Jonathan Hill, said:"The Bank Recovery and Resolution Directive equipspublic authorities for the first time across Europe with a broad range of powers and tools to deal with failing banks, while preserving financial stability. From now on, it will be the bank's shareholders and their creditors who will bear the related costs and losses of a failure rather than the taxpayer."
Background:
After the recent financial crisis, a number of measures were adopted by the EU to ensure the stability of financial and banking services. The Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) was adopted in Spring 2014 to provide authorities with comprehensive and effective arrangements to deal with failing banks at national level, as well as cooperation arrangements to tackle cross-border banking failures (see IP/12/570).
The BRRD sets out the rules for the resolution of banks and large investment firms in all EU Member States. Banks will be required to prepare recovery plans to overcome financial distress. Authorities are also granted a set of powers to intervene in the operations of banks to avoid them failing. If they do face failure, authorities are equipped with comprehensive powers and tools to restructure them, allocating losses to shareholders and creditors following a clearly defined hierarchy. They have the powers to implement plans to resolve failed banks in a way that preserves their most critical functions and avoids taxpayers having to bail them out.
Precise arrangements are set out for how home and host authorities of banking groups should cooperate in all stages of cross-border resolution, from resolution planning to resolution itself, with a strong role for the European Banking Authority to coordinate and mediate in case of disagreements.
National resolution funds are also being established. In the case of euro area Member States, these funds will be replaced by the Single Resolution Fund as of 2016.
The BRRD is being further complemented by technical rules developed by the European Banking Authority on a number of subjects, including concrete information requirements for recovery and resolution plans and securing accurate valuations of assets and losses at the point of resolution. For more info, see MEMO/14/297 and MEMO/14/597.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2862_en.htm?locale=en


Μετάφραση στα Ελληνικά :
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου
Ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για την εξυγίανση των τραπεζών θα ισχύουν στην ΕΕ της 1ης Ιανουαρίου 2015

Βρυξέλλες, 31 του Δεκεμβρίου του 2014

Ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για την εξυγίανση των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων επενδύσεων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015. Οι νέοι κανόνες θα εναρμονίσει και θα βελτιώσει τα εργαλεία για την αντιμετώπιση τραπεζικών κρίσεων σε όλη την ΕΕ. Θα εξασφαλίσει επίσης τους μετόχους και τους πιστωτές των τραπεζών καταβάλουν το μερίδιό τους στο κόστος, μέσω ενός «bail-in" μηχανισμό.
Ο Επίτροπος της ΕΕ για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Κεφαλαιαγοράς της Ένωσης, ο Jonathan Hill, δήλωσε: «Η ανάκαμψη της Τράπεζας και της οδηγίας Ανάλυση equipspublic αρχές για πρώτη φορά σε ολόκληρη την Ευρώπη με ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων και εργαλεία για την αντιμετώπιση των μη τραπεζών, διατηρώντας παράλληλα χρηματοοικονομική σταθερότητα. Από τώρα και στο εξής, θα είναι οι μέτοχοι της τράπεζας και των πιστωτών τους, οι οποίοι θα φέρουν τα σχετικά κόστη και ζημίες μιας αποτυχίας και όχι τους φορολογούμενους. "
Ιστορικό:
Μετά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, μια σειρά από μέτρα που έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ για να διασφαλίσει τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Η ανάκαμψη και την εξυγίανση της οδηγίας Τράπεζα (BRRD) εγκρίθηκε την άνοιξη του 2014 να παράσχει στις αρχές ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των μη τραπεζών σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τις ρυθμίσεις συνεργασίας για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής αποτυχίες τραπεζών (βλέπε IP / 12/570 ).
Η BRRD καθορίζει τους κανόνες για την εξυγίανση των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων επενδύσεων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι τράπεζες θα πρέπει να προετοιμάσουν σχέδια ανάκαμψης για την αντιμετώπιση οικονομική δυσχέρεια. Οι αρχές χορήγησαν επίσης ένα σύνολο δυνάμεων να επεμβαίνουν στις εργασίες των τραπεζών για την αποφυγή τους αποτυχία. Αν το κάνουν αντιμετωπίζουμε την αποτυχία, οι αρχές διαθέτουν ολοκληρωμένη εξουσίες και εργαλεία για την αναδιάρθρωση, ο καταλογισμός των ζημιών στους μετόχους και τους πιστωτές μετά από μια σαφώς καθορισμένη ιεραρχία. Έχουν την εξουσία να εφαρμόσουν σχέδια για την επίλυση των χρεοκοπημένων τραπεζών με τρόπο που διατηρεί τα περισσότερα κρίσιμες λειτουργίες τους και να αποφεύγει φορολογουμένων για τη διάσωσή τους.
Οι ακριβείς ρυθμίσεις που προβλέπονται για το πώς αρχών προέλευσης και υποδοχής των τραπεζικών ομίλων θα πρέπει να συνεργάζονται σε όλα τα στάδια της διασυνοριακής εξυγίανσης, από την ανάλυση του σχεδιασμού για το ίδιο ψήφισμα, με ισχυρό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να συντονίσει και να μεσολαβήσει σε περίπτωση διαφωνιών.
Εθνικών ταμείων εξυγίανσης Δημιουργούνται επίσης. Στην περίπτωση των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, τα κεφάλαια αυτά θα πρέπει να αντικατασταθεί από το Ταμείο ενιαίο ψήφισμα, από το 2016.
Η BRRD αυτές συμπληρώνονται περαιτέρω από τους τεχνικούς κανόνες που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σε μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων απαιτήσεων πληροφοριών για την ανάκτηση και σχεδίων εξυγίανσης και την εξασφάλιση ακριβών αποτιμήσεων των περιουσιακών στοιχείων και των ζημιών στο σημείο του ψηφίσματος. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε MEMO / 14/297 και MEMO / 14/597.