7.01.2015

Απαραίτητα Έγγραφα Εκλογικών Αντιπροσώπων

Έντυπο αναφοράς προς τον έφορο
Έντυπο αναφοράς προς τον νομάρχη           
Έντυπο Απόδειξης παραλαβής τηλεγραφημάτων    
Έντυπο Διορισμού Γραμματέα          
Βεβαίωση  Εργασίας Δικαστικού Αντιπροσώπου     
Βεβαίωση  Ψήφου Δικαστικού Αντιπρόσωπου        
Βεβαίωση  Εργασίας Φρουράς         
Βεβαίωση Εργασίας Γραμματέα       
Έντυπο Κατάστασης Πληρωμής Γραμματέα
Έντυπο Πρακτικού Παράδοσης Παραλαβής 
Βεβαίωση ψήφου για τον Πολίτη     
Έντυπο Κλεισίματος Βιβλίων