4.04.2017

Εξωδικαστικός συμβιβασμός -Χιλιάδες επιχειρήσεις εκτός ρύθμισης λόγω ζημιογόνων χρήσεων

Χιλιάδες επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές σε τράπεζες, προμηθευτές και δημόσιο θα μείνουν εκτός του εξωδικαστικού συμβιβασμού, καθώς στο νομοσχέδιο που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση προβλέπεται η απαίτηση για θετικά αποτελέσματα σε μια από τις τρεις τελευταίες χρήσεις.

Η πολυσυζητημένη ρύθμιση των επιχειρηματικών χρεών με τον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορεί να προβλέπει ότι με τη συναίνεση του 60% μπορεί να βρεθεί βιώσιμη συμφωνία μεταξύ των πιστωτών ωστόσο τόσο το κριτήριο της μίας κερδοφόρας χρήσης στις τρεις τελευταίες, όσο και το γεγονός ότι ρύθμιση δεν μπορεί να γίνει αν το 85% ανήκει μόνο σε έναν πιστωτή θέτει αυτομάτως εκτός εξωδικαστικού χιλιάδες επιχειρήσεις.

Επιπροσθέτως στο νομοσχέδιο στο νόμο δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που γεννήθηκαν μετά την 31/12/2016 ενώ δεν περιλαμβάνεται η μείζονος σημασία ρύθμιση για το ακαταδίωκτο των τραπεζικών στελεχών που θα προχωρήσουν σε αναδιαρθρώσεις δανείων.

Αναλυτικά, στο νόμο μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ανωτέρω, εφόσον πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2016

έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016

έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις εφορίες

έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης

έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν

έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές κλπ.)

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που γεννήθηκαν μετά την 31/12/2016. Μια επιχείρηση δεν μπορεί να υπαχθεί στο νόμο αν το 85% των συνολικών οφειλών της ανήκει σε έναν πιστωτή.

Μπορούν να υποβάλουν κοινή αίτηση περισσότεροι του ενός οφειλέτες, εφόσον είναι συνοφειλέτες ή νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση μητρικής - θυγατρικής ή συντάσσουν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

 Η διαδικασία θα είναι εμπιστευτική, με ειδικά μέτρα για να διασφαλίζουν την προστασία του απορρήτου της επιχείρησης, καθώς και όλων των εμπλεκομένων μερών.

Δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον εξωδικαστικό νόμο οι ακόλουθοι:

τράπεζες

χρηματοδοτικά ιδρύματα (π.χ. επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν αγορά αυτοκινήτου)

πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών (π.χ. χρηματιστηριακές εταιρείες)

ασφαλιστικές εταιρείες

οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (π.χ. hegde funds)

νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση εξυγίανσης ή πτώχευσης ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ή έχουν ήδη διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα

επιχειρήσεις των οποίων οι εκπρόσωποι (π.χ. πρόεδροι / διευθύνοντες σύμβουλοι / διαχειριστές και κάθε άλλο πρόσωπο εντεταλμένο για τη διαχείριση εταιρειών) έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή υπεξαίρεση ή απάτη κατά του δημοσίου / φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή εκβίαση ή πλαστογραφία ή δωροδοκία ή δωροληψία ή λαθρεμπορία ή χρεοκοπία ή καταδολίευση δανειστών.

Η διαδικασία του νόμου θα υλοποιείται στην πράξη από ειδικό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα διενεργεί ηλεκτρονικά όλη τη διαδικασία, βήμα - βήμα. Θα αξιοποιούνται και οι διαμεσολαβητές, με σκοπό να υποβοηθούν τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, ενεργοποιώντας ένα θεσμό που ήταν ανενεργός μέχρι σήμερα από τη σύσταση του.

Σημαντική εξέλιξη με τη κατάθεση του Νομοσχεδίου στην Νομοπαρασκευαστική:

Στο άρθρο 15 παρ. 22 (Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης) αναφέρει ότι:

15-22. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από αίτηση οφειλετών τους που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου με βάση τα οριζόμενα στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 5 του άρθρου 2  δύνανται να προτείνουν σε αυτούς λύσεις ρύθμισης οφειλών ανάλογες με αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του παρόντος και σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες.

Παρ.1 (β) άρθρου 2: οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του ξεπερνούν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ

Παρ.5 (β) άρθρου 2: Δεν υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης του παρόντος νόμου, σε περίπτωση που οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη.
Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου το Ελληνικό Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης λογίζονται ως δύο πιστωτές.

Άρα στην περίπτωση αυτή o Nόμος δίνει τη δυνατότητα σε όσους οφειλέτες εξαιρούνται από αυτόν επειδή:

α) χρωστάνε κάτω των 20.000 ευρώ σε δημόσιο-ταμεία
β) χρωστούν μόνο στο δημόσιο η τα ταμεία, δηλαδή άνω του 85% των οφειλών τους είναι είτε στο ένα είτε στο άλλο,  τη δυνατότητα να ρυθμίσουν και αυτοί τις οφειλές αυτές, με το ίδιο πλαίσιο που θα ρυθμιστούν και οφειλές όσων υπάγονται στον εξωδικαστικό.

Με τη  διάφορα είναι ότι όσοι εντάσσονται στον εξωδικαστικό θα μπορούν να ρυθμίζουν ταυτόχρονα τα χρέη τους προς δημόσιο-ταμεία και προς  ιδιώτες-τράπεζες.
Ενώ όσοι εξαιρούνται του νόμου εντάσσονται στο πλαίσιο της παραγράφου 15 και θα ρυθμίζουν τις οφειλές τους στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αρση τραπεζικού απορρήτου

Όπως αναφέρεται: «Με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία παρέχεται από τον οφειλέτη άδεια για κοινοποίηση στο συντονιστή και τους συμμετέχοντες πιστωτές, επεξεργασία και διασταύρωση από αυτούς των δεδομένων του, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των συμμετεχόντων πιστωτών για τους σκοπούς της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Η άδεια του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και του φορολογικού απορρήτου».

Εργοδοτικές Εισφορές
Από το κείμενο  του νόμου προκύπτει  δεν θα γίνεται κούρεμα οφειλών σε εισφορές εργοδοτών. Συγκεκριμένα: «δεν θα κουρεύεται το ποσοστό των  εισφορών που οφείλουν να καταβάλουν οι εργοδότες στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για τους εργζόμενους που απασχολούν.

ΦΠΑ και φόροι
Παράλληλα, όπως αναφέρεται «δεν είναι έγκυρος όρος σύμβασης αναδιάρθρωσης, ο οποίος προβλέπει:
α) Την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε περισσότερες από 120 δόσεις. Κατ’ εξαίρεση, για οφειλές προς το Δημόσιο οι οποίες υπερβαίνουν τα 2.000.000 ευρώ, η αποπληρωμή των οφειλών μπορεί να γίνεται σε περισσότερες δόσεις, εφόσον συναινεί το Δημόσιο και υπό την προϋπόθεση ότι η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής (ι) δικαιολογείται από την συνολική δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, (ιι) έχει ως αποτέλεσμα την αποπληρωμή συνολικά μεγαλύτερου μέρους της οφειλής προς το Δημόσιο, και (ιιι) δεν ξεπερνά τη διάρκεια αποπληρωμής οφειλών προς άλλους πιστωτές με μεγαλύτερη απαίτηση από αυτή του Δημοσίου.
β) Την τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ανά χρονικά διαστήματα που υπερβαίνουν το μήνα,
γ) Την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των πενήντα (50) ευρώ,
δ) Την παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και
ε) Την ικανοποίηση απαιτήσεών του με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού.