7.12.2011

Απαγόρευση επαγγέλματος για όσους καλύπτουν μαύρο χρήμα

         Με χρηματικά πρόστιμα και απαγόρευση επαγγελματικής δραστηριότητας απειλούνται πλέον όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα (ανάμεσά τους ορκωτοί λογιστές, φοροτεχνικοί, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι κ.ά.) που είναι υπόχρεα να τηρούν τη νομοθεσία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σε αντιστάθμισμα μειώνεται αισθητά το ύψος των απειλούμενων προστίμων.
Η ισχύουσα νομοθεσία θεσπίζει διοικητικά πρόστιμα μόνο στις εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Με τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων θα γίνεται σε όλα τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5 του νόμου 3691/08 (κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες) τα οποία παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους.
Στα πρόσωπα αυτά ανήκουν ορκωτοί λογιστές-ελεγκτές, κτηματομεσίτες, καζίνα, οίκοι δημοπρασίας, έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας, εκπλειστηριαστές, ενεχυροδανειστές, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες.
Τα πρόστιμα κατά νομικών προσώπων κινούνται μεταξύ 10.000 ευρώ και 1.000.000 ευρώ (αντί των 30.000-2.000.000 ευρώ), ενώ για τα φυσικά πρόσωπα ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ (αντί των 10.000) και φτάνουν στις 100.000 ευρώ (υποτροπή) αντί των 300.000 ευρώ.
Ολοι κινδυνεύουν με οριστική ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
* Τέλος, με άλλη τροπολογία, η διακίνηση των αιτημάτων των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών (βουλεύματα) για άρση τραπεζικού απορρήτου και πάγωμα λογαριασμών θα γίνεται στο εξής μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος (αντί της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών), για περισσότερη ασφάλεια.