9.22.2011

ΦΕΚ Β' 207719-9-2011 Διαπίστωση χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρμάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση οχημάτων, καθώς και από πεζούς που εμπλέκο¬νται σε τροχαία ατυχήματα
Διαπίστωση χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρμάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση οχημάτων, καθώς και από πεζούς που εμπλέκο­νται σε τροχαία ατυχήματα................... 1
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από το ανήλικο τέ­κνο αλλοδαπών, ΣΕΦΑ (SEFA) ΦΡΕΝΚΛΙΝ (FRENKLIN) του ΦΕΡΙΝΤΙΝΑΙΝΤ (FERDINANT) και της ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEJDA), που έχει συμπληρώσει εξαετή φοίτη­ση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα            2
Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης 21 εργαζομέ­νων της βιομηχανίας «TERRA A.E. - ΒΙΟΚΕΡΑΛ» που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας......................................................................... 3
Αριθμ. 2500/15/135-ι'                                                             (1)
Διαπίστωση χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρμάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση οχημά­των, καθώς και από πεζούς που εμπλέκονται σε τρο­χαία ατυχήματα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ- ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1.           Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 2696/1999 «Κύ­ρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α'- 57), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.           Το π.δ. 184/2009 « Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του» (Α'-213).
3.           Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώ­θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α'- 98).
4.           Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα­τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Επιτρεπόμενα όρια οινοπνεύματος
1. Απαγορεύεται η οδήγηση επιβατηγών αυτοκινή­των δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ), φορτηγών αυτοκινήτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων, σχολικών και λοιπών κατηγοριών λεωφορεί­ων, ασθενοφόρων, οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, από οδηγό στον οργανισμό του οποίου υπάρχει οινόπνευ­μα σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος (0,20gr/I) μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα , όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέ- τρου. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για την οδήγηση οχήματος οποιασδήποτε κατηγορίας από οδηγό που είναι κάτοχος αδείας οδήγησης επί χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ετών.
2.  Η διαπίστωση της ύπαρξης οινοπνεύματος στον οργανισμό του οδηγού γίνεται με τη μέθοδο της αιμολη­ψίας ή με συσκευή αλκοολομέτρου από τον εκπνεόμενο αέρα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.2696/1999 (Α'- 57) όπως ισχύει.
3. Το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπει η διάταξη της παραγράφου 7α του άρθρου 42 του ν.2696/1999, όπως ισχύει, επιβάλλεται στους οδηγούς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αν η συγκέντρωση οινοπνεύ­ματος κυμαίνεται από 0,20 έως 0,80 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμο­ληψίας και από 0,10 έως 0,40 χιλιοστά του γραμμα­ρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου.
Άρθρο 2 Εξέταση οδηγών και πεζών
1. Στην περίπτωση που οι αρμόδιοι ανακριτικοί υπάλ­ληλοι ή αυτοί που ορίζονται με διαταγή της Υπηρεσίας τους είναι εφοδιασμένοι με τα προβλεπόμενα από την παρούσα απόφαση ηλεκτρονικά μέσα για εξέταση των υπόπτων χρήσης οινοπνεύματος, προβαίνουν άμεσα στην εξέταση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον σε οποιαδήποτε από τα αρμόδια όργανα εφαρμογής των διατάξεων του ΚΟ.Κ. δημιουργούνται υπόνοιες, ιδί­ως από τον τρόπο ομιλίας ή βαδίσματος ή την οσμή οινοπνεύματος, ότι οδηγοί ή πεζοί χρησιμοποίησαν οι­νοπνευματώδη ποτά πριν ή κατά τον χρόνο της οδήγη­σης ή του ατυχήματος, προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξέτασή τους.
2. Η εξακρίβωση χρήσης οινοπνεύματος από οδηγούς κατά την οδήγηση οχημάτων και σε περιπτώσεις τρο­χαίων ατυχημάτων από οδηγούς και πεζούς, γίνεται είτε με ηλεκτρονική αλκοολομετρική συσκευή είτε με αιμοληψία.
Άρθρο 3
Εξέταση με ηλεκτρονική αλκοολομετρική συσκευή
1.Ο προσδιορισμός του οινοπνεύματος στον εκπνεό- μενο αέρα, γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί από αρμόδιο φορέα χώρας της Ε.Ε. Οι συσκευές αυτές εκτυπώνουν το αποτέλεσμα του ελέγχου, καταγράφοντας σε διπλή τουλάχιστον χαρτοταινία το ποσοστό οινοπνεύματος στον εκπνεό- μενο αέρα, που εκφράζεται σε χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, την ημερομηνία, την ώρα, τον αριθμό του οργάνου, τον αύξοντα αριθμό του ελέγ­χου και την ημερομηνία και ώρα της τελευταίας βαθ­μονόμησης. Στην ταινία αυτή ο ανακριτικός υπάλληλος συμπληρώνει τα στοιχεία ελεγχόντων και ελεγχόμενου και τον τόπο ελέγχου. Η ταινία υπογράφεται από τους ανωτέρω και το ένα αντίτυπο αυτής παραδίδεται στον ελεγχόμενο. Οι ταινίες αποτελούν αποδεικτικό υλικό που συνοδεύει την έκθεση -πράξη βεβαίωσης παράβα­σης, που συντάσσεται από τον υπάλληλο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης υπογραφής των αποτελεσμά­των της μέτρησης από τον ελεγχόμενο, αρκούν μόνο οι υπογραφές των ελεγχόντων υπαλλήλων οι οποίοι θα βεβαιώνουν την αδυναμία ή άρνηση υπογραφής, κατα- χωρούντες σχετική εγγραφή στην οικεία θέση.
2.  Ο χειριστής θέτει σε λειτουργία τη συσκευή και αφού διαπιστώσει την καλή λειτουργία της από τις ενδείξεις της οθόνης, τοποθετεί στην υποδοχή της συ­σκευής το επιστόμιο, αφού αφαιρέσει το προστατευτι­κό κάλυμμα. Το υπό εξέταση άτομο αφού πάρει βαθιά αναπνοή τοποθετεί το άκρο του επιστομίου στο στόμα του και φυσά δυνατά, έως ότου υπάρξει οπτική ένδειξη και ηχητική σήμανση της συσκευής ότι ο εκπνεόμενος αέρας είναι επαρκής για τη σωστή δειγματοληψία.
3.  Η δειγματοληψία διενεργείται με επιστόμιο που χρησιμοποιείται μια μόνο φορά και με βαθμονομημένη συσκευή. Η βαθμονόμηση επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η πρώτη δειγματοληψία γίνεται μετά την παρέλευση δέκα πέντε (15) λεπτών από την τελευταία λήψη οινοπνευματωδών ποτών, ώστε να με­σολαβήσει ο απαιτούμενος χρόνος για την απομάκρυν­ση του οινοπνεύματος από τη στοματική κοιλότητα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ελεγχόμενος βρίσκε­ται υπό την επίδραση οινοπνεύματος, τότε επαναλαμ­βάνεται ο έλεγχος μετά την παρέλευση δέκα πέντε (15) λεπτών από τον πρώτο. Δύο (2) έως τρία (3) λεπτά πριν από την εξέταση, το υπό έλεγχο άτομο δεν πρέπει να καπνίζει.
Άρθρο 4
Ποσοτικός προσδιορισμός οινοπνεύματος στο αίμα
1. Σε περίπτωση θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος, λαμβάνεται υποχρεωτικά από τα θανόντα πρόσωπα (οδηγούς και πεζούς) πάντοτε αίμα για εξέταση, από δε τους ζώντες, εάν δεν υπάρχουν ειδικοί παθολογι­κοί λόγοι που να το εμποδίζουν. Για την ύπαρξη ή μη των προβαλλομένων πιο πάνω λόγων, χρειάζεται ιατρι­κή πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 3 του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Στην περίπτωση που οι λόγοι αυτοί ευσταθούν, γίνεται χρήση των ηλεκτρονι­κών αλκοολομετρικών συσκευών ή άλλων επιστημονικά παραδεκτών οργάνων - μεθόδων. Στα λοιπά ατυχήματα, λαμβάνεται αίμα μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εξέταση των εμπλεκομένων με τις ηλεκτρονι­κές αλκοολομετρικές συσκευές. Η εξέταση των εμπλε­κομένων προσώπων, σε όλες τις περιπτώσεις, γίνεται με την ίδια μέθοδο με την οποία έγινε για το ένα από αυτά (είτε με αιμοληψία, είτε με τις συσκευές). Εάν η λήψη αίματος γίνεται από πτώμα, το αίμα λαμβάνεται από κάποιο περιφερικό αγγείο, λαμβάνονται δε 20ml από αυτό. Η λήψη 10 ml αίματος διενεργείται πάντο­τε το ταχύτερο δυνατό μετά το ατύχημα από ιατρό ή νοσηλευτικό προσωπικό υπό την επίβλεψη ιατρού και παρουσία του υπαλλήλου δια της φλεβοκεντήσεως της μεσοβασιλικής ή άλλης φλέβας, με προηγούμενη ασηψία του δέρματος με αντισηπτικό που δεν περιέχει καμία αλκοόλη ή αιθέρα (όπως εξαχλωροφαίνιο ή άλλη αντίστοιχη αντισηπτική ένωση) που θα αναφέρονται με σαφήνεια από τον ιατρό.
2.  Το αίμα μοιράζεται σε δύο κατάλληλα φιαλίδια (Δείγματα Α και Β), στα οποία προστίθεται αντιπηκτικό και συντηρητικό (οξαλικό κάλιο και φθοριούχο νάτριο) εφόσον δεν χρησιμοποιούνται προπαρασκευασμένα σωληνάρια που περιέχουν ήδη αντιπηκτικό και συντη­ρητικό. Τα φιαλίδια αναδεύονται ελαφρώς. Με σκοπό την πρόληψη μεταδοτικών ασθενειών κυρίως σε αυτούς που μεταφέρουν τα δείγματα του αίματος, αυτά τοπο­θετούνται σε ένα μεγαλύτερο δοχείο ή κοινό περιέκτη πριν τη μεταφορά ή την αποστολή τους.
3.   Στα φιαλίδια και στους λοιπούς περιέκτες με τα αποστελλόμενα δείγματα αναγράφεται με ανεξίτηλο μελάνι ο αριθμός πρωτοκόλλου της υπόθεσης ή άλλος κωδικός και αποστέλλονται άμεσα στο αρμόδιο εργα­στήριο ή φυλάσσονται σε ψυγείο στους 2-4°C (όχι στην κατάψυξη) μέχρι την αποστολή τους στο εργαστήριο. Όλοι οι περιέκτες με τα αντίστοιχα έγγραφα (διαβιβα­στικό) φέρουν μόνο τον κωδικό (αριθμό πρωτοκόλλου ή άλλο) που έχει δοθεί στη συγκεκριμένη υπόθεση και όχι το όνομα του εμπλεκομένου στην υπόθεση. Τα στοιχεία αυτά είναι γνωστά μόνο στην παραγγέλλουσα την εξέ­ταση αρχή. Η μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο της παραγγέλλουσας αρχής ή από διαπιστευμένη εταιρεία μεταφοράς, με ισοθερμικό δοχείο ή με δοχείο με παγοκύστες. Από τα δύο αποστελλόμενα φιαλίδια αίματος, το πρώτο (Δείγ­μα Α) χρησιμοποιείται για τον ποσοτικό προσδιορισμό οινοπνεύματος και το δεύτερο (Δείγμα Β) φυλάσσεται στα ψυγεία της αρμόδιας υπηρεσίας για χρονικό διά­στημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από τη λήψη του αίματος όπως αυτή αναγράφεται στο πρωτόκολλο αιμοληψίας.
4.  Αρμόδια εργαστήρια για την ανάλυση του αίματος, προς καθορισμό της ληφθείσας ποσότητας οινοπνεύμα­τος, είναι τα εργαστήρια της Δ/νσης Eγκληματολογικών Ξρευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, των !ατροδικαστι- κών Υπηρεσιών, της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας των Πανεπιστημίων, καθώς και κάθε άλλο που ορίζεται νομίμως.
5.   Για το σκοπό του εντοπισμού και του ποσοτικού προσδιορισμού του οινοπνεύματος στο αίμα χρησιμο­ποιείται η μέθοδος της αέριας χρωματογραφίας (GLC - Head Space) καθώς και κάθε άλλη επιστημονικά ανα­γνωρισμένη μεθοδολογία.
Άρθρο 5
Εντοπισμός τοξικών ουσιών και φαρμάκων
1.Η διαπίστωση ύπαρξης τοξικών ουσιών ή φαρμάκων που ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα του οδηγού γίνεται στα αρμόδια εργαστήρια του προηγούμενου άρθρου με την ταυτόχρονη λήψη αίματος και ούρων.
2.   Για την τοξικολογική εξέταση συλλέγονται από ιατρό παρουσία αρμοδίου υπαλλήλου, δύο δείγματα αίματος (Α και Β) και δύο ούρων (Α και Β). Ειδικότε­ρα μετά την αιμοληψία η οποία γίνεται το ταχύτερο δυνατό μετά το ατύχημα, το δείγμα (30 κυβικά εκατο­στά) διαμοιράζεται σε ίσες ποσότητες, σε ζυγό αριθμό φιαλιδίων. Τα μισά από αυτά αποτελούν το Δείγμα Α και τα υπόλοιπα το Δείγμα Β. Στα ληφθέντα δείγματα προστίθεται αντιπηκτικό και συντηρητικό (οξαλικό κάλιο και φθοριούχο νάτριο) εφόσον δεν χρησιμοποιούνται προπαρασκευασμένα σωληνάρια του εμπορίου που πε­ριέχουν ήδη αντιπηκτικό και συντηρητικό. Τα φιαλίδια αναδεύονται ελαφρώς. Με σκοπό την πρόληψη μετα­δοτικών ασθενειών κυρίως σε αυτούς που μεταφέρουν τα δείγματα του αίματος, αυτά τοποθετούνται σε ένα μεγαλύτερο δοχείο ή κοινό περιέκτη πριν τη μεταφορά ή αποστολή τους. Όσον αφορά τη δειγματοληψία ούρων, λαμβάνεται ποσότητα της τάξεως 100 κυβικών εκατο­στών εντός του τελευταίου 12ώρου, η οποία μοιράζεται σε δύο πλαστικούς ουροσυλλέκτες, (Δείγματα Α και Β) από τον ιατρό ή τον ανακριτικό υπάλληλο.
3.   Στα φιαλίδια και στους λοιπούς περιέκτες με τα αποστελλόμενα δείγματα αναγράφεται με ανεξίτηλο μελάνι ο αριθμός πρωτοκόλλου της υπόθεσης ή άλλος κωδικός και αποστέλλονται άμεσα στο αρμόδιο εργα­στήριο ή φυλάσσονται σε ψυγείο στους 2-4°C (όχι στην κατάψυξη) μέχρι την αποστολή τους στο εργαστήριο. Όλοι οι περιέκτες με τα αντίστοιχα έγγραφα (όπως το διαβιβαστικό) φέρουν μόνο τον κωδικό (αριθμό πρωτο­κόλλου ή άλλον) που έχει δοθεί στη συγκεκριμένη υπό­θεση και όχι το όνομα του εμπλεκόμενου στην υπόθεση. Τα στοιχεία αυτά είναι γνωστά μόνο στην παραγγέλ- λουσα την εξέταση αρχή. Η μεταφορά των δειγμάτων στο Εργαστήριο γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο της παραγγέλλουσας αρχής ή από διαπιστευμένη εταιρεία μεταφοράς, με ισοθερμικό δοχείο ή με δοχείο με πα- γοκύστες, αφού οι υψηλές θερμοκρασίες είναι δυνατό να αλλοιώσουν τα αποστελλόμενα δείγματα. Από τα αποστελλόμενα φιαλίδια αίματος και ούρων, αυτά που έχουν χαρακτηρισθεί ως Δείγμα Α χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, αυτά δε που έχουν χαρακτηρισθεί ως Δείγμα Β φυλάσσο­νται στα ψυγεία της αρμόδιας υπηρεσίας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από τη λήψη του αίματος και ούρων όπως αναγράφεται στα αντίστοιχα πρωτόκολλα.
4.  Για τον προσδιορισμό των τοξικών ουσιών ή φαρμάκων εκτελούνται προδοκιμαστικές αναλύσεις (screening tests) και στη συνέχεια τα θετικά αποτελέσματα επιβεβαιώνο­νται με επιστημονικά αναγνωρισμένες χρωματογραφικές μεθόδους (όπως GLC, GC-MS, HPLC και LC/MS).
5.  Αρμόδια εργαστήρια ανάλυσης για τον εντοπισμό των ουσιών ή φαρμάκων του παρόντος άρθρου είναι τα εργαστήρια της Δ/νσης Eγκληματολογικών Eρευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, των !ατροδικαστικών Υπηρεσιών, της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας των Πανεπιστημί­ων, καθώς και κάθε άλλο που ορίζεται νομίμως.
Άρθρο 6 Τελικές διατάξεις
1.  Οι αρχές που αποστέλλουν δείγματα αίματος και ούρων για τον προσδιορισμό οινοπνεύματος ή άλλων ουσιών ή φαρμάκων που επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης, υποχρεούνται να ανακοινώνουν εγγράφως στους ελεγχόμενους τα αποτελέσματα της εξέτασης. Οι ελεγχόμενοι μπορούν εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος να ζητήσουν εξέταση του Δείγματος Β το οποίο φυλάσσεται στα ψυγεία της αρμόδιας υπηρεσίας. Η εξέταση του Δείγματος Β είναι αδύνατη μετά την πάροδο τριμήνου από τη λήψη του βιολογικού υλικού (αίμα, ούρα). Η αίτηση υποβάλλεται στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας του ενδιαφερομέ­νου ή στην Υπηρεσία του υπαλλήλου που επέδωσε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εξέταση του Δείγματος Β έχουν οι οικείοι του, (μέχρι β' βαθμού), αν ο ελεγχόμενος δεν μπορεί για λόγους ανωτέρας βίας να την υποβάλει ο ίδιος.
2.  Για την επιβολή των ποινικών και διοικητικών κυρώ­σεων στον ελεγχόμενο, λαμβάνεται υπόψη το αποτέλε­σμα του δευτέρου ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 και της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος.
3.    Αντίγραφο του αποτελέσματος της εξέτασης επισυνάπτεται στην πράξη βεβαίωσης παράβασης ή αποστέλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο με τη σχετική μήνυση, στις περιπτώσεις ποινικών παραβάσεων, ενώ το πρωτότυπο παραμένει στο αρχείο της υπηρεσίας μαζί με το στέλεχος βεβαίωσης της παράβασης.
4.  Τα επισυναπτόμενα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας από­φασης.


(ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)                                      Ημερομηνία.
ΠΡΟΣ:.........
ΑΡΙΘΠΡΩΤ..................................
Σας αποστέλλουμε με αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας μας, τ...............................................
..........................................................  του...................................... και παρακαλούμε για τη
λήψη δύο (2) δειγμάτων αίματος (5 κ. εκ. κατ' ελάχιστο όριο σε κάθε δείγμα) για ανίχνευση αλκοόλης, προκειμένου να αποσταλούν στο αρμόδιο εργαστήριο.
Τα δείγματα που θα ληφθούν πρέπει να σφραγιστούν ενώπιον του ανωτέρω εξεταζόμενου
και του αρμόδιου υπαλλήλου.....................................................................
Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του πρωτοκόλλου αιμοληψίας και την επισήμανση των δειγμάτων με τον αριθμό πρωτοκόλλου της υπόθεσης.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
1.               Αντισηψία δέρματος με αντισηπτικό που να μην περιέχει αλκοόλ ή αιθέρα.
2.                Στα ληφθέντα δείγματα προστίθεται απαραίτητα αντιπηκτικό και συντηρητικό (οξαλικό κάλιο και φθοριούχο νάτριο) εφόσον δεν χρησιμοποιούνται προπαρασκευασμένα σωληνάρια που περιέχουν ήδη αντιπηκτικό και συντηρητικό.
3.                Τα φιαλίδια πρέπει να αναδεύονται ελαφρώς.
4.                  Με σκοπό την πρόληψη μεταδοτικών ασθενειών κυρίως σε αυτούς που μεταφέρουν τα δείγματα του αίματος, τα δείγματα να τοποθετηθούν σε ένα μεγαλύτερο δοχείο ή κοινό περιέκτη πριν τη μεταφορά ή αποστολή τους.
ΠΡΟΣ:
Σας αποστέλλουμε με αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας μας, τ
και παρακαλούμε
για τη λήψη δειγμάτων αίματος 20 κ. ε. για εξαρτησιογόνες ουσίες και φάρμακα (το δείγμα διαμοιράζεται σε ίσες ποσότητες, σε ζυγό αριθμό φιαλιδίων) προκειμένου να αποσταλούν στο αρμόδιο εργαστήριο.
Τα δείγματα που θα ληφθούν πρέπει να σφραγιστούν ενώπιον του ανωτέρω εξεταζόμενου
και του αρμόδιου υπαλλήλου.....................................................................
Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του πρωτοκόλλου αιμοληψίας και την επισήμανση των δειγμάτων με τον αριθμό πρωτοκόλλου της υπόθεσης.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
1.     Αντισηψία δέρματος με αντισηπτικό που να μην περιέχει αλκοόλ ή αιθέρα.
2.     Στα ληφθέντα δείγματα προστίθεται απαραίτητα αντιπηκτικό και συντηρητικό (οξαλικό κάλιο και φθοριούχο νάτριο) εφόσον δεν χρησιμοποιούνται προπαρασκευασμένα σωληνάρια που περιέχουν ήδη αντιπηκτικό και συντηρητικό.
3.     Τα φιαλίδια πρέπει να αναδεύονται ελαφρώς.
του

Ημερομηνία
(ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

4.     Με σκοπό την πρόληψη μεταδοτικών ασθενειών κυρίως σε αυτούς που μεταφέρουν τα δείγματα του αίματος, τα δείγματα να τοποθετηθούν σε ένα μεγαλύτερο δοχείο ή κοινό περιέκτη πριν τη μεταφορά ή αποστολή τους.


Στην............................. σήμερα........................ , ημέρα............................ και ώρα.............. ,
ο υπογεγραμμένος ιατρός ...................................................... μετά από έγγραφη παραγγελία
του...................................................................... έλαβα:
1.     Δύο (2) δείγματα αίματος (5 κ. ε κατ' ελάχιστο όριο σε κάθε δείγμα) για ανίχνευση
αλκοόλης              από             τον/την.............................................. του........................... και
της.................................. , με Α.Δ.Τ. ή Αρ. Διαβατηρίου........................................ ο οποίος
ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στ .................................................  την ...................  και ώρα
.....................  ή/και
2.     Δείγμα αίματος 30 κ.ε. για τοξικές ουσίες και φάρμακα από τον/την
............................................. του........................... και της......................... , με Α.Δ.Τ. ή Αρ.
Διαβατηρίου ...................................  ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στ
............................................  την .....................  και ώρα ................................  Το δείγμα
διαμοιράστηκε σε ίσες ποσότητες, σε................ (ζυγός αριθμός) φιαλίδια.
Τα ληφθέντα δείγματα σφραγίστηκαν ενώπιον του εξεταζόμενου και του συνοδεύοντος
αρμόδιου υπαλλήλου ...............................................................  επισημάνθηκαν με τον
αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου της υπόθεσης και παραδόθηκαν αμέσως στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία..
Για την αντισηψία του δέρματος του εξεταζόμενου χρησιμοποίησα ........................................
Στον εξεταζόμενο γνωρίζεται ότι τα ληφθέντα δείγματα αίματος θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση και σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος της εξέτασης του πρώτου δείγματος δύναται, να ζητήσει την εξέταση του δεύτερου δείγματος με αίτησή του, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης του αποτελέσματος, στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας του ή της Υπηρεσίας που απέστειλε για εξέταση το αίμα,. Η όλη διαδικασία (εξέταση - επανεξέταση) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες.
Προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) αντίγραφα, εκ των οποίων παραλαμβάνουν από ένα ο ιατρός και ο εξεταζόμενος, το δε άλλο φυλάσσεται από την παραγγέλλουσα αρχή.
Ο υπό εξέταση                 Ο αρμόδιος υπαλληλος                      Ο Ιατρός
(ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)                                                      (ημερομηνία)
Αριθμ. πρωτ.:
Σας αποστέλλουμε ..........  φιαλίδια (ζυγός αριθμός - τα μισά από αυτά αποτελούν το
Δείγμα Α και τα υπόλοιπα το Δείγμα Β) με την επισήμανση............................................... τα
οποία περιέχουν ..............  ml αίματος έκαστον και παρακαλούμε για τον προσδιορισμό
οινοπνεύματος στο Δείγμα Α, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2500/15/135-ι /................... Κοινή
Υπουργική Απόφαση και την αποστολή σε μας της σχετικής έκθεσής σας.
Το Δείγμα Β του αίματος παρακαλούμε όπως φυλάξετε, προκειμένου να το εξετάσετε σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο.
Πληροφορίες σχετικές με το συμβάν Ημερομηνία αιμοληψίας:           
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


11
(ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)                                                      (ημερομηνία)
Αριθμ. πρωτ.:
Σας αποστέλλουμε ..........  φιαλίδια (ζυγός αριθμός - τα μισά από αυτά αποτελούν το
Δείγμα Α και τα υπόλοιπα το Δείγμα Β) με την επισήμανση............................................... τα
οποία περιέχουν.............. ml αίματος έκαστον και παρακαλούμε για την ανίχνευση τοξικών
ουσιών ή φαρμάκων στο Δείγμα Α, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2500/15/135-ι /.....................
Κοινή Υπουργική Απόφαση και την αποστολή σε μας της σχετικής έκθεσής σας.
Το Δείγμα Β του αίματος παρακαλούμε όπως φυλάξετε, προκειμένου να το εξετάσετε σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο.
Πληροφορίες σχετικές με το συμβάν Ημερομηνία αιμοληψίας:           
12
(ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)                                     Ημερομηνία
ΠΡΟΣ:.........
ΑΡΙΘΠΡΩΤ..................................................................           
Σας αποστέλλουμε με αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας μας, τ ..............................................
..... του...........................................................
και παρακαλούμε για τη λήψη 100 ml ούρων τα οποία να διαμοιράσετε σε δύο ουροσυλλέκτες (Δείγμα Α και Δείγμα Β) προκειμένου να αποσταλούν στο αρμόδιο εργαστήριο προς ανίχνευση τοξικών ουσιών και φαρμάκων.
Τα δείγματα που θα ληφθούν να σφραγιστούν ενώπιον του ανωτέρω εξεταζομένου και του αρμόδιου υπαλλήλου       
Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του πρωτοκόλλου λήψης ούρων και την επισήμανση των δειγμάτων με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου της υπόθεσης.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
1.    Ποσότητα ούρων της τάξεως των 100 κυβικών εκατοστών που έχουν ληφθεί το αργότερο 12 ώρες μετά το συμβάν μοιράζεται σε δύο πλαστικούς ουροσυλλέκτες, (Δείγματα Α και Β).
2.     Με σκοπό την πρόληψη μεταδοτικών ασθενειών κυρίως σε αυτούς που μεταφέρουν τα δείγματα των ούρων να τοποθετηθούν σε ένα μεγαλύτερο δοχείο ή κοινό περιέκτη πριν τη μεταφορά ή αποστολή τους.


Στην............................. σήμερα........................ , ημέρα............................ και ώρα.............. ,
ο υπογεγραμμένος ιατρός ..................................................... μετά από έγγραφη παραγγελία
του .................................................. έλαβα δύο (2) δείγματα ούρων (50 κυβικά εκατοστά
κατ' ελάχιστο όριο σε κάθε δείγμα) για ανίχνευση τοξικών ουσιών και φαρμάκων από
τον/την................................... του........................... και της........................ , με Α.Δ.Τ. ή Αρ.
Διαβατηρίου ...................................  ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στ
............................................ την................... και ώρα .........................
Τα ληφθέντα δείγματα σφραγίστηκαν ενώπιον του ανωτέρου εξεταζόμενου και του
συνοδεύοντος αρμόδιου υπαλλήλου.......................................................... επισημάνθηκαν με
τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου της υπόθεσης και παραδόθηκαν αμέσως στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία..
Στον εξεταζόμενο γνωρίζεται ότι τα ληφθέντα δείγματα θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση και σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος της εξέτασης του πρώτου δείγματος δύναται, να ζητήσει την εξέταση του δεύτερου δείγματος με αίτησή του, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης του αποτελέσματος, στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας του ή της Υπηρεσίας που απέστειλε για εξέταση το αίμα,. Η όλη διαδικασία (εξέταση - επανεξέταση) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες.
Προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) αντίγραφα, εκ των οποίων παραλαμβάνουν από ένα ο ιατρός και ο εξεταζόμενος, το δε άλλο φυλάσσεται από την παραγγέλλουσα αρχή.
Ο υπό εξέταση                   Ο αρμόδιος υπάλληλος                        Ο Ιατρός
(ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)                                                      (ημερομηνία)
Αριθμ. πρωτ.:
Σας αποστέλλουμε δύο ουροσυλλέκτες (ο ένας αποτελεί το Δείγμα Α και ο άλλος το
Δείγμα Β) με την επισήμανση............................................ τα οποία περιέχουν ................  ml
ούρων έκαστος και παρακαλούμε για την ανίχνευση τοξικών ουσιών ή φαρμάκων στο
Δείγμα Α, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2500/15/13 5-ι / ...........................  Κοινή Υπουργική
Απόφαση και την αποστολή σε μας της σχετικής έκθεσής σας.
Το Δείγμα Β των ούρων παρακαλούμε όπως το φυλάξετε, προκειμένου να το εξετάσετε σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο.
Ημερομηνία λήψης ούρων:...............
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


Άρθρο 7 Καταργούμενες Διατάξεις
Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπ' αριθ. 43500/5691 (ΦΕΚ 1055/12-8-2002) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης.
Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη- μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
                                               ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ                          ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ                          ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ