9.25.2011

Επιβολή τέλους επιτηδεύματος Αρθρο 31 Ν 3986/2011

 
 Επιβολή τέλους επιτηδεύματος

 1. Οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν
βιβλία Β` ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους
επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται ως εξής:

 α) Για τις επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους
σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες
χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε τετρακόσια (400) ευρώ ετησίως.

 β) Για επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε
πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε
πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως.

 Η περιοχή του Νομού Αττικής λογίζεται ως μια πόλη, καθώς και το Πολεοδομικό
Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

 2. Στις περιπτώσεις λειτουργίας υποκαταστημάτων, επιβάλλεται επιπλέον τέλος
επιτηδεύματος τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

 Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το τέλος
επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης
ή της άσκησης του επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε
(15) ημερών λογίζεται ως μήνας.

 3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται
για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι
επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητα τους σε χωριά με πληθυσμό έως
πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό
(3.100) κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η
ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5)
έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών
επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το
έτος της συνταξιοδότησης του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της
ηλικίας.

 4. Για την εν γένει διαδικασία επιβολής και βεβαίωσης του τέλους
επιτηδεύματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994).

 5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία
για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου.

 6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται για τους
επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν επιτήδευμα ή ελεύθερο
επάγγελμα, αντίστοιχα, κατά την 1.1.2011 και μετά.